Từ “Nhân văn giai phẩm” đến Trương Duy Nhất: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”

113_CCRD2Trong tiến trình lịch sử của mình, Đảng CSVN đã trải qua khá nhiều thăng trầm, biến động. Bên cạnh việc đối phó với”giặc ngoài”, Đảng nhiều lúc cũng phải vận dụng rất nhiều sách lược để chống “thù trong”. Một trong nhiều sách lược đó là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lê nin, của chuyên chính vô sản vào việc “ghép tội” bọn “phản động”.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Có thể nào đất nước đã đến hồi mạt vận, mọi giá trị chuẩn mực đang bị đảo lộn?

Dương Hoài Linh
vnm_2013_3273009 Hai mươi sáu năm mới gặp lại Nhất, không phải trên FB, nơi bắt đầu những mối quan hệ và cũng là nơi bẻ gãy các mối quan hệ, mà là trên những trang blog thấm đẫm một cá tính rất Quảng Nam, mảnh đất mà Nhất đang sống-“Một góc nhìn khác”. Tiếp tục đọc