Chúng ta để lại gì cho thế hệ tương lai ????

Hai Lúa

news_76309sa-po-tre-ngheo” Chúng ta đang “ăn hết phần” của con cháu chúng ta, bắt chúng phải “giải quyết hậu quả”, với những khoản nợ khổng lồ so với thu nhập còm cõi của dân chúng, trong khi tận diệt, thậm chí ngu muội một cách cố ý khi để cho nước ngoài vào khai thác tài nguyên vì những cái lợi trước mắt. Thế nhưng lợi ích đó đâu phải chia đều cho đại đa số người dân mà đang chảy vào túi nhưng kẻ mặt to tai lớn với một mỹ từ là “đại gia”. “ Tiếp tục đọc