17 Năm Trong Các Trại Cải Tạo Của CSVN (tiếp theo và hết)

Hồi Ký Kale

0907TraiTuCS

Chương 48. Đợt Thả Năm 1988.

Tiếp tục đọc

Advertisements