Lãnh đạo Việt Nam ngày xưa: Ngoại ngữ và kỹ năng diễn thuyết

Obama

Lớp lãnh đạo cả hai phe Quốc – Cộng ngày trước tiếng Tây tiếng U như gió, lớp ngày nay tiếng có tiếng không…  Vậy là sau mấy chục năm giải phóng  hóa ra đi thụt lùi à ?

Mời xem: Tiếp tục đọc