Nhớ Cụ Phan Chu Trinh với 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam

200px-Phan_Chau_TrinhGiữa lúc giặc Tàu đang lăm le ngoài biển cả chiếm đảo ức hiếp ngư dân, trên đất liền dùng thủ đoạn đê hèn nhằm đầu độc cả giống nòi Lạc Việt…, thì vua quan nhà Sản lại mải mê đấu đá  tranh giành điạ vị, ngõ hòng dùng bạo quyền  tiếp tục bòn rút của cải dân lành. Dân chúng oán than ngút trời, đạo đức suy đồi vô kể, đâu đâu cũng thấy cảnh lầm than. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau… Song hào kiệt thời nào cũng có lại bị lũ đầu trâu mặt ngựa cũng cùng dòng máu bắt bớ cầm tù. Ngẫm thấy nước Việt mấy nghìn năm nay chưa bao giờ thê thảm nhục nhã như lúc bây giờ… ( Mượn lời cổ nhân ) – BTV

Tiếp tục đọc